>n; int y= n; int du, s=0, heso=1; while(y!=0){ du = y%10; if(du!=0 && du!=5){ s = s + heso*du; heso = heso *10; } y = y/10;  } cout }" /> Loại các chữ số 9 % 5 ra khỏi 1 số tự nhiên - Lập trình - Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Duy Tân
15/01/2022 07:45:41 AM

Lập trình

Hôm nay, ngày

04/10/2023

Tuần học:

9

Sinh viên tiêu biểu

Số lượt truy cập: 7613364